Pháp âm Ru Nội Kết – Thực Tập Trong Bản Môn do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 16-03-1995 tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan