Bài thuyết pháp Quán Niệm Về Pháp, Chánh Tinh Tấn do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 13-01-1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai

Bài liên quan