Bài giảng Tập Hiểu Tập Thương do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 15-02-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển, trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan