Pháp âm Thiền Đi Là Thiền Hạnh Phúc – Niết Bàn Là Sự Thật do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 27-01-2013 tại Thiền Đường Trăng Rằm chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông

Bài liên quan