Bài pháp thoại Quán Không Trong Năm Lễ do HT Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 27-01-1994 tại Xóm Thượng, Làng Mai.

Bài liên quan