Vấn đáp: Tu gieo duyên | Thích Nhật Từ
Giảng tại đạo tràng Liên Tịnh, TP. Recke – Ibbenburen, Đức, ngày 30/06/2015 và TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/2015

Bài liên quan