Vấn đáp: Ý nghĩa của giải thoát tâm | Thích Nhật Từ
Giảng tại TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/2015

Bài liên quan