Vấn đáp: Ý nghĩa xây chùa | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đại Nam, Kobe, Nhât Bản,ngày 16/06/2015

Bài liên quan