Bài thuyết pháp “Thực Tập Không Suy Tư – Vô Tác, Vô Hành, Vô Ngã” do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm, Xóm mới, Làng Mai, Pháp ngày 2/12/2012

video

 

Bài liên quan