Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 58: Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Làng Mai Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan