Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 55: Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai ngày 12/6/1998 Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan