Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 56: Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Hạ – Làng Mai ngày 12/10/1998 Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan